Med-books.by - Библиотека медицинской литературы. Книги, аудиокниги по медицине. Банк рефератов. Медицинские рефераты. Всё для студента-медика.
Скачать бесплатно без регистрации или купить электронные и печатные бумажные медицинские книги (DJVU, PDF, DOC, CHM, FB2, TXT), истории болезней, рефераты, монографии, лекции, презентации по медицине.


=> Книги / Медицинская литература: Акупунктура | Акушерство | Аллергология и иммунология | Анатомия человека | Английский язык | Анестезиология и реаниматология | Антропология | БиоХимия | Валеология | Ветеринария | Внутренние болезни (Терапия) | Военная медицина | Гастроэнтерология | Гематология | Генетика | География | Геронтология и гериатрия | Гигиена | Гинекология | Гистология, Цитология, Эмбриология | Гомеопатия | ДерматоВенерология | Диагностика / Методы исследования | Диетология | Инфекционные болезни | История медицины | Йога | Кардиология | Книги о здоровье | Косметология | Латинский язык | Логопедия | Массаж | Математика | Медицина Экстремальных Ситуаций | Медицинская биология | Медицинская информатика | Медицинская статистика | Медицинская этика | Медицинские приборы и аппараты | Медицинское материаловедение | Микробиология | Наркология | Неврология и нейрохирургия | Нефрология | Нормальная физиология | Общий уход | О достижении успеха в жизни | ОЗЗ | Онкология | Оториноларингология | Офтальмология | Паллиативная медицина | Паразитология | Патологическая анатомия | Патологическая физиология | Педиатрия | Поликлиническая терапия | Пропедевтика внутренних болезней | Профессиональные болезни | Психиатрия-Психология | Пульмонология | Ревматология | Сестринское дело | Социальная медицина | Спортивная медицина | Стоматология | Судебная медицина | Тибетская медицина | Топографическая анатомия и оперативная хирургия | Травматология и ортопедия | Ультразвуковая диагностика (УЗИ) | Урология | Фармакология | Физика | Физиотерапия | Физическая культура | Философия | Фтизиатрия | Химия | Хирургия | Экологическая медицина | Экономическая теория | Эндокринология | Эпидемиология

=> Истории болезней: Акушерство | Аллергология и иммунология | Ангиология | Внутренние болезни (Терапия) | Гастроэнтерология | Гематология | Гинекология | ДерматоВенерология | Инфекционные болезни | Кардиология | Наркология | Неврология | Нефрология | Онкология | Оториноларингология | Офтальмология | Педиатрия | Профессиональные болезни | Психиатрия | Пульмонология | Ревматология | Стоматология | Судебная медицина | Травматология и ортопедия | Урология | Фтизиатрия | Хирургия | Эндокринология

=> Рефераты / Лекции: Акушерство | Аллергология и иммунология | Анатомия человека | Анестезиология и реаниматология | Внутренние болезни (Терапия) | Гигиена | Гинекология | Гистология, Цитология, Эмбриология | Диагностика | ДерматоВенерология | Инфекционные болезни | История медицины | Кардиология | Микробиология | Неврология | Озз | Онкология | Оториноларингология | Офтальмология | Педиатрия | ПатоФизиология | Психиатрия | Стоматология | Травматология и ортопедия | Фармакология | Физиотерапия | Фтизиатрия | Хирургия | Эндокринология

=> Другие разделы: Авторы | Видео | Клинические протоколы / Нормативная документация РБ | Красота и здоровье | Медицинские журналы | Медицинские статьи | Наука и техника | Новости сайта | Практические навыки | Презентации | ШпаргалкиMed-books.by - Библиотека медицинской литературы » Онкология

Медичні помилки в онкології - Білинський Б.Т. - 2013 годМедичні помилки в онкології - Білинський Б.Т. - 2013 год

Презентована книга складається з передмови, чотирьох глав (27 розділів), післямови. Бібліографія включає 214 назв наукових джерел. У монографії розглядаються загальні питання – історичний, етично-моральний, юридичний і організаційний аспекти діяльності лікаря-онколога і можливі помилки у процесі діагностики та лікування. Представлені причини лікарських помилок – гносеологічні, діагностичні, пов’язані з різними методами діагностики. Третя глава присвячена помилкам у лікуванні пухлин різними методами – хірургічним, променевим, медикаментозним. Четверта глава присвячена труднощам при діагностиці і лікуванні злоякісних пухлин окремих локалізацій. Матеріал проілюстровано 80 випадками з історій хвороб пацієнтів, що демонструють конкретні помилки, яких допускають лікарі.
Книжка призначена для практичних лікарів-онкологів, однак може бути корисною для медиків усіх фахів, які у процесі своєї діяльності стикаються з пухлинними процесами. Викладачі клінічної медицини також знайдуть цікавий матеріал для педагогічної роботи.
Автор тісно співпрацював зі спеціалістами-онкологами різних сфер діяльності (хірургами, променевими і медикаментозними терапевтами, морфологами тощо), з якими він опублікував низку робіт щодо проблеми лікарських помилок в онкології.

0

Онкологія - Білинський Б.Т., Стернюк Ю.М., Шпарик Я.В. - 1998 годОнкологія - Білинський Б.Т., Стернюк Ю.М., Шпарик Я.В. - 1998 год

У підручнику вміщено відомості з загальної та спеціальної онкології. Наведені
дані, що стосуються сучасного розуміння етіології і патогенезу злоякісних пухлин, а
також взаємозв’язків організму та пухлини. Висвітлені принципи лікування та реабі-
літації онкологічних хворих.
Описано злоякісні пухлини основних локалізацій з урахуванням особливостей
захворюваності в Україні. Розглянуто епідеміологію, етіологію, паталогічну анато-
мію, передпухлинні стани, клініку та діагностику окремих пухлин. При описі конк-
ретних локалізацій раку використано Міжнародну класифікацію TNM редакції
1997 року.
Підручник написано згідно з програмою із онкології для студентів лікувальних
факультетів і на основі 35-річного досвіду Львівської онкологічної школи.
Для студентів медичних інститутів.

0

Опухоль почки - Аляев Ю.Г., Григорян В.А., Крапивин А.А. - 2002 годОпухоль почки - Аляев Ю.Г., Григорян В.А., Крапивин А.А. - 2002 год

Предназначено для врачей, работающих в стационарах и поликлинических отделениях, а также хирургов и семейных врачей.

0

Новые методы иммуногистохимической диагностики опухолевого роста - Бабиченко И.И., Ковязин В.А. - 2008 годНовые методы иммуногистохимической диагностики опухолевого роста - Бабиченко И.И., Ковязин В.А. - 2008 год

В учебно-методическом комплексе представлены программа курса, включающая темы лекций и семинарских занятий, темы самостоятельных работ, описание системы контроля занятий, примеры тестовых заданий, учебно-тематический план и тексты лекций, посвященные современным данным иммуногистохимической диагностики опухолей человека. На лекциях и семинарских занятиях обсуждаются вопросы истории развития иммуногистохимии как методики; основные методические приемы проведения реакции, возможные ошибки при интерпретации полученных результатов и методы их устранения. Рассматриваются фундаментальные данные в области молекулярной биологии нормальных и малигнизированных клеток и алгоритмы для выявления опухолей различной локализации. Учебно-методический комплекс предназначен для патоморфологов, студентов старших курсов медицинских вузов, ординаторов, аспирантов и врачей других специальностей, интересующихся данной проблемой.

0

Введение в клиническую онкологию - Бахлаев И.Е., Толпинский А.П. - 2001 годВведение в клиническую онкологию - Бахлаев И.Е., Толпинский А.П. - 2001 год

По своей частоте и распространенности онкологические заболевания занимают одно из первых мест в общей структуре инвалидности и смертности. Онкологические заболевания поражают в основном население в активном трудоспособном возрасте, что наносит большой экономический ущерб государству и ставит перед здравоохранением ряд задач, успешное решение которых зависит от научно обоснованной системы организации специализированной службы, состояния ее материальнотехнической базы и возможности своевременного и широкого внедрения в практику здравоохранения современных достижений медицинской науки и техники в области профилактики, ранней диагностики и лечения больных. Действующая система онкологической помощи тесно связана с общей лечебнопрофилактической сетью, которая осуществляет профилактические мероприятия, активное выявление и диагностику опухолевых заболеваний, диспансеризацию больных предраковыми и хроническими заболеваниями. Предлагаемое учебное пособие адресовано студентам медицинского факультета и молодым врачам.

0

Классификация злокачественных опухолей по стадиям и системе TNM - Бахлаев И.Е., Толпинский А.П. - 1999 годКлассификация злокачественных опухолей по стадиям и системе TNM - Бахлаев И.Е., Толпинский А.П. - 1999 год

В работе дается классификация злокачественных опухолей по стадиям, которая объединяет первичных больных со злокачественными новообразованиями одной и, той же локализации в группы, однородные по клиническому течению болезни, прогнозу и подходу к лечебной тактике, а также классификация по системе TNM, принятой для описания анатомического распространения поражения.

0

Клиническая онкология Т.1 - Абисатов Х. - 2007 годКлиническая онкология Т.1 - Абисатов Х. - 2007 год

Двухтомное руководство состоит из двух разделов: общая и частная онкология. Первый раздел включает 8 глав, в которых рассматриваются краткая история развития онкологической службы в РК, биологическая сущность и патогенез злокачественных опухолей, принципы организации противорако­вой борьбы, современные методы профилактики, диагностики, лечения, врачебно-трудовой экспертизы и реабилитации, оказание экстренной медицинской помощи онкологическим больным и деонтология в
онкологии.
Второй раздел частной онкологии состоит из 31 главы и написан по сквозной программе, где в каждой главе изложены анатомия и функция органа, в котором возникают злокачественные опухоли, а также принципиально важные сведения по вопросам: частоты, этиопатогенеза, профилактики, патомор­фологии, диагностики, дифференциальной диагностики, лечения, прогноза и реабилитации.
В руководстве особое внимание уделено методике формирования группы повышенного онкологического риска и предраковым заболеваниям по каждой нозологической форме опухоли, врачебной тактике их ведения и лечения, а также новым и уже общепризнанным методам лечения злокачественных опухолей. В конце каждой главы приведен иллюстрационный материал, список использованной литерату­ры, включая 2005 год.
Руководство написано в соответствии с Государственным общеобразовательным стандартом высше­го медицинского образования, утвержденного Министерством образования и науки РК в 2003 году.
Оно адресуется студентам, врачам-интернам, клиническим ординаторам, курсантам факультета повыше­ния квалификации по клинической онкологии в высших медицинских учебных заведениях, а также онкологам и практическим врачам клинических специальностей.

0

Клиническая онкология Т.2 - Абисатов Х. - 2007 годКлиническая онкология Т.2 - Абисатов Х. - 2007 год

Во втором томе продолжается изложение 23-х глав раздела частной онкологии, написанных
по сквозной программе, где в каждой главе рассматриваются: клиническая анатомия и функция органа, в котором возникают предраковые заболевания и злокачественные опухоли, краевые особенности распространения их в 5-ти континентах мира,и, в частности, в Республике Казахстан, этиопатогенез, патоморфология, современная классификация по стадиям распространения, клиническая семиотика, современные методы профилактики, диагностики, дифференциальная диагностика, лечения прогноз и реабилитации онкологических больных. В конце каждой главы приведен иллюстрационный материал, список использованной литературы, включая 2005 год.
Клиническая онкология написана в соответствии с Государственным общеобразователь­ным стандартом высшего медицинского образования, утвержденного Министерством Обра­зования и Науки РК в 2003 году. Книга адресуется студентам, врачам-интернам, клиническим ординаторам, курсантам факультета повышения квалификации по клинической онкологии в
высших медицинских учебных заведениях, а также онкологам, практическим врачам клиничес
ких специальностей.

0

Лицо рака - Агеенко А.И. - 1994 годЛицо рака - Агеенко А.И. - 1994 год

В монографии представлены биология опухолевой клетки и ее отличие от нормальной. Особое внимание уделено современным экспериментальным данным. Критически рассматриваются ключевые механизмы онкогенеза, роль вирусных и клеточных онкогенов (антионкогенов), трансформирующих факторов роста в этом процессе, а также непосредственное участие в нем антигенной трансформации и, в частности, наиболее константных для опухолевой клетки эмбриональных, дифференцировочных, поверхностных антигенов. Автором обоснованы новая философия канцерогенеза, а также иммунологические взаимоотношения опухоль-организм, что позволило ему совместно с В . С. Ерховым сформулировать новую концепцию канцерогенеза, которая на протяжении последних лет разрабатывается в лаборатории вирусологии и клинической иммунологии МНИОИ им. П. А. Герцена. Описан новый универсальный способ диагностики опухолей (RT-тест), не имеющий аналогов, разработанный на основе собственных экспериментальных исследований с позиции предложенной концепции.

0

Методические рекомендации по раннему выявлению предраковых заболеваний - Алексеенко С.Н. - 2008 годМетодические рекомендации по раннему выявлению предраковых заболеваний - Алексеенко С.Н. - 2008 год

Предназначено для руководителей государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, хирургов, терапевтов, онкологов, акушеров-гинекологов.

0